تعویق یک ماهه افتتاح پارلمان توسط ریاست جمهورى

ریاست جمهورى افتتاح پارلمان را تا سوم حوت سال جاری به تعویق انداخت.

این مطلب در خبر نامۀ ریاست جمهورى که روز چهارشنبه به نشررسیده، بیان شده است.

در خبر نامه آمده است که محکمه اختصاصی حقوقی انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۸۹" طی مکتوبی که توسط ستره محکمه به مقام ریاست جمهوری راجع گردیده، درخواست تعویق یک ماهه افتتاح پارلمان را مطرح کرده است.

در خبر نامه همچنان امده است که این تعویق بر اساس تقاضای محکمه صورت گرفته است

گفتنى است که رئیس محکمه اختصاصی حقوقی انتخابات ولسی جرگه سال۱۳۸۹ نیز روز گذشته در یک کنفرانس خبرى از ریاست جمهورى خواست تا به آن محکمه وقت داده شود تا دوسیه هاىی که به آنها محول گردیده را بازرسى نموده و در مورد فیصله کنند.

در همین حال کاندیدان برنده اعلام شده انتخابات ولسی جرگه در ادامه برنامه های هفته آشنایی و آمادگی ها برای افتتاح رسمی ولسی جرگه، روز گذشته جلسه مقدماتی در الحاقیه پارلمان دایر نموده و هیات مدیره موقت این مجلس را تعین نموده اند.

منبع: کلید گروپ

/ 0 نظر / 14 بازدید